oktober 2012

Subsidieregeling in plaats van monumentenaftrek?

Deze week is het interim-rapport ‘Naar een activerender belastingstelsel’ (rapport commissie Van Dijkhuizen) verschenen. De commissie doet niet alleen aanbevelingen voor de vereenvoudiging van de tariefstructuur in de inkomstenbelasting, maar ook voor de fiscale faciliteiten en toeslagen rond de woning.

De commissie adviseert om de persoonlijke aftrek monumentenpanden te vervangen door een subsidie. Als reden wordt gegeven dat deze fiscale regeling expliciet gericht is op niet-fiscale doelen en dat die bij de uitvoering vragen om veel niet-fiscale informatie. De Belastingdienst is slecht toegerust om dit soort informatie te controleren en valt soms terug op informatie van andere organisaties, aldus de commissie. Zij stelt voor om de fiscale aftrek voor monumentenpanden met behoud van budget (66 miljoen euro per jaar)  over te hevelen naar het betrokken ministerie en om te zetten in een subsidieregeling.

De summiere tekst in het rapport roept meteen al een aantal vragen op.

– In het huidige stelsel beweegt het budget mee met de uitgaven voor onderhoud. Is dat in een eventueel subsidiestelsel ook het geval?

– Worden voldoende waarborgen ingebouwd om ervoor te zorgen dat deze subsidie gereserveerd blijft voor diegenen die onder de huidige regeling in aanmerking komen voor monumentenaftrek?

– Is men in staat zodanige criteria te ontwikkelen dat daardoor alle elementen die nu voor fiscale aftrek in aanmerking komen ook in de toekomst voor subsidie in aanmerking blijven komen?

– Worden de administratieve lasten voor de particulier niet verzwaard?

– Is een subsidiestelsel in de uitvoering niet (veel) inefficiënter dan de huidige regeling?

Het rapport is slechts een advies waarvan nog niet bekend is of het zal worden overgenomen door het nieuw te vormen kabinet. Totdat bekend is of en in welke vorm deze aanbeveling wordt overgenomen is moeilijk te zeggen wat de exacte gevolgen zullen zijn. Er is wel alle reden om alert te zijn en de vinger goed aan de pols te houden. De Vereniging Bewoond Bewaard zal zich inspannen om de genoemde vragen onder de aandacht van de politiek te brengen. Via de website houden wij u op de hoogte.

Het rapport kun u vinden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belasting-betalen/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/16/interimrapport-commissie-inkomstenbelasting-en-toeslagen.html

De opmerkingen over de monumentenaftrek staan op pagina’s 13, 70 en 93.

Subsidieregeling in plaats van monumentenaftrek? Meer lezen »

Scroll naar boven