Fiscaal

Wet werkelijk rendement box 3. 

Als voorzitter van de vereniging Bewoond Bewaard maak ik hierbij van de mogelijkheid gebruik te reageren op de Kabinetsvoorstellen Wet werkelijk rendement box3. 

Een heffing op de fictieve vermogensaanwas of -winst in geval van Rijksmonumenten is strijdig met de doelen van de Erfgoedwet. Onderstaande overwegingen en opmerkingen geven aanleiding tot een toevoeging aan het wetsvoorstel ten behoeve van onroerende vermogensbestanddelen, die gekwalificeerd zijn als Rijksmonument. 

Zowel het voorstel van een vermogensaanwasbelasting met een jaarlijks forfait als een vermogenswinstbelasting met een jaarlijkse heffing op de inkomsten ( na aftrek van kosten) leiden tot een kaalslag van het particuliere eigendom van gebouwd en groen monumentaal erfgoed. 

De erfgoedwet verplicht tot onderhoud ( bescherming tegen achterstallig onderhoud ) en instandhouding ( tegen teloorgang ). Het onderhoud van Rijksmonumenten ( variërend van woonhuizen, molens, kerken tot industriële complexen ) en groen erfgoed ( variërend van tuinen, parken tot bossen) vergen erg veel onderhoud, dat in toenemende mate duurder en complexer wordt ( klimaatverandering en stijgende materiaal- en loonkosten). De nu voorgestelde heffingen zullen de financiële ruimte daarvoor in ernstige mate verminderen, waarmee het algemeen belang bij instandhouding van ons cultureel erfgoed wordt bedreigd. 

De variant van een forfait voor het eerste onroerend goed in box 3 leidt wederom tot een fictieve heffing, hetgeen door de Hoge Raad inmiddels is beoordeeld als ( mede op basis van internationale verdragsbepalingen) strijdig met het eigendomsrecht. Indien er uit het vermogensbestanddeel feitelijk geen inkomsten worden gegenereerd, mag daarover ook geen fictieve heffing plaatsvinden. 

Iedere variant van een vermogensaanwas en of -winstbelasting op de inkomsten van een Rijksmonument leidt ertoe dat er minder middelen beschikbaar zijn voor het noodzakelijke onderhoud en instandhouding. 

Al met al is het van belang om vast te stellen dat circa 40.000 Rijksmonumenten in particulier eigendom een aparte categorie vormen die fiscaal anders moeten worden geduid. 

Een verbijzondering van de vermogensaanwas en of -winstbelasting voor Rijksmonumenten is een passende oplossing voor de bovengenoemde problemen. Zij is goed verdedigbaar in het licht van de begrenzing van Rijkswege door de registratie als Rijksmonument én het evidente algemeen belang bij het behoud van het culturele erfgoed in ons land. 

Vanzelfsprekend ben ik bereid om het een en ander nader toe te lichten. 

Prof. Dr. R.G.J. Westendorp, Voorzitter. 

Download de volledige brief

Wet werkelijk rendement box 3.  Meer lezen »

Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van
12 februari 2019 nr. WJZ/1091575(8144), houdende vaststelling van
beleidsregels en een subsidieplafond inzake een subsidie ten behoeve van
de instandhouding van woonhuis-rijksmonumenten (Besluit vaststelling
beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten) Bekijk het gehele document (PDF)

Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten Meer lezen »

Onderzoek monumentenaftrek

In de laatste nieuwsbrief heeft u een samenvatting kunnen lezen over het onderzoek dat Annie Xia heeft gedaan in het kader van haar master scriptie voor de opleiding fiscale economie aan de Uiversiteit van Amsterdam. Met deze link kunt u de gehele scriptie lezen. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/09/20/wet-fiscale-maatregelen-rijksmonumenten-en-scholing/wet-fiscale-maatregelen-rijksmonumenten-en-scholing.pdf

Onderzoek monumentenaftrek Meer lezen »

Passage regeerakkoord voor particuliere eigenaren/bewoners

In het regeerakkoord 2017 – 2021 “Vertrouwen in de toekomst” is in de paragraaf Cultuur de volgende zinsnede opgenomen : “Particuliere monumentenbezitters blijven financieel gesteund worden”. 
Niet vermeld wordt of dit zal gebeuren door het continueren van de fiscale aftrek van onderhoudskosten, of door een subsidie of door een andere vorm van compensatie.  

Passage regeerakkoord voor particuliere eigenaren/bewoners Meer lezen »

Bussemaker schrapt monumentenaftrek niet in 2017

Minister Bussemaker heeft vandaag (9 november) aan de Kamer laten weten dat ze de aftrek voor monumenten voorlopig niet gaat schrappen. Ze komt hiermee tegemoet aan de wens van de Kamer.
Oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en SP vonden het plan van de minister om de monumentenaftrek te schrappen te onduidelijk en niet goed onderbouwd. Nu de belastingaftrek volgend jaar niet verdwijnt, moet Bussemaker 25 miljoen euro op haar begroting zien te vinden. Dat bedrag kan hoger worden omdat zij vreest dat eigenaren van monumentenpanden nu versneld werkzaamheden gaan uitvoeren.

Bussemaker schrapt monumentenaftrek niet in 2017 Meer lezen »

Scroll naar boven