Oproep woonhuisverzekering/opstalverzekering

Geachte leden,

Wij danken een ieder voor de geleverde input naar aanleiding van onze oproep over een woonhuisverzekering/ opstalverzekering. Wij hebben de ervaringen verzameld en ook zelf offertes aangevraagd bij verschillende  verzekeraars om een vergelijking te kunnen maken. 
Een eerste algemene indruk is, dat verzekeraars liever geen (Rijks)monumenten lijken te willen verzekeren. Dit blijkt uit het feit dat een aantal verzekeraars überhaupt geen Rijksmonumenten in hun portefeuille nemen of dat premies buitenproportioneel hoog zijn. 
De onvrede over de mededeling van Donatus dat de premie voor 2024 aanzienlijk hoger zal uitvallen ten gevolge van negatieve beleggingsresultaten in 2022 leidt tot de behoefte om offertes aan te vragen bij andere verzekeraars, waarbij uw specifieke situatie een zorgvuldige vergelijking vereist.

Daarbij willen wij u meegeven dat het volgende van belang is bij een vergelijking van offertes:

  • Is de verzekerde waarde gebaseerd op de WOZ waarde of de herbouwwaarde?
  • Hoe is de herbouwwaarde vastgesteld ( wie doet de taxatie?)
  • Is het risico op onderverzekering uitgesloten? 
  • Hebt u te maken met een intermediair of niet?
  • Bij welke maatschappij is de polis herverzekerd?
  • Eigen risico : kan acceptabel zijn voor bijkomende verzekeringen ( glas/stormschade), maar niet in geval van brand.
  • Spreek duidelijk af wat bijzonderheden kunnen zijn, die aanleiding geven tot een hogere premie ( rieten dak/ verhuur).

De meeste verzekeraars hebben een winstoogmerk, hetgeen enerzijds kan leiden tot hogere marges voor de verzekeraar, maar anderzijds ook tot een betere efficiëntie (schaalvoordeel) en een lagere premie. Donatus is een verzekering zonder winstoogmerk, maar de wijze van communiceren over kortingen en late zekerheid over de exacte premie voor 2024 geeft veel onzekerheid.

Als een verzekeraar, die een verzekering van Rijksmonumenten aanbiedt, zijn wij in onze verkenningen tegengekomen : Unive Verzekeringen, Breda Verzekeringen en Van Lanchot Chabot ( VLC). 

Bestuur Vereniging Bewoond^Bewaard

Oproep woonhuisverzekering/opstalverzekering Meer lezen »

Oproep leden, verzekeringen

Met het nieuwe jaar in zicht, is het doornemen van uw verzekeringen raadzaam. Het bestuur is bezig met het inventariseren van de voor Rijksmonumenten beschikbare verzekeringen en hoort graag uw ervaringen. Velen van u zullen de uitleg van Donatus Verzekeringen hebben ontvangen over de restitutie over het jaar 2022 en het – negatieve – effect daarvan op de premie voor 2024. Het bestuur is ook geïnteresseerd om de reacties daarop van de leden te horen. Wij zouden u daarom willen vragen om uw ervaring, tips, of zorgen met ons te delen via info@bewoondbewaard.nl.

Oproep leden, verzekeringen Meer lezen »

Wet werkelijk rendement box 3. 

Als voorzitter van de vereniging Bewoond Bewaard maak ik hierbij van de mogelijkheid gebruik te reageren op de Kabinetsvoorstellen Wet werkelijk rendement box3. 

Een heffing op de fictieve vermogensaanwas of -winst in geval van Rijksmonumenten is strijdig met de doelen van de Erfgoedwet. Onderstaande overwegingen en opmerkingen geven aanleiding tot een toevoeging aan het wetsvoorstel ten behoeve van onroerende vermogensbestanddelen, die gekwalificeerd zijn als Rijksmonument. 

Zowel het voorstel van een vermogensaanwasbelasting met een jaarlijks forfait als een vermogenswinstbelasting met een jaarlijkse heffing op de inkomsten ( na aftrek van kosten) leiden tot een kaalslag van het particuliere eigendom van gebouwd en groen monumentaal erfgoed. 

De erfgoedwet verplicht tot onderhoud ( bescherming tegen achterstallig onderhoud ) en instandhouding ( tegen teloorgang ). Het onderhoud van Rijksmonumenten ( variërend van woonhuizen, molens, kerken tot industriële complexen ) en groen erfgoed ( variërend van tuinen, parken tot bossen) vergen erg veel onderhoud, dat in toenemende mate duurder en complexer wordt ( klimaatverandering en stijgende materiaal- en loonkosten). De nu voorgestelde heffingen zullen de financiële ruimte daarvoor in ernstige mate verminderen, waarmee het algemeen belang bij instandhouding van ons cultureel erfgoed wordt bedreigd. 

De variant van een forfait voor het eerste onroerend goed in box 3 leidt wederom tot een fictieve heffing, hetgeen door de Hoge Raad inmiddels is beoordeeld als ( mede op basis van internationale verdragsbepalingen) strijdig met het eigendomsrecht. Indien er uit het vermogensbestanddeel feitelijk geen inkomsten worden gegenereerd, mag daarover ook geen fictieve heffing plaatsvinden. 

Iedere variant van een vermogensaanwas en of -winstbelasting op de inkomsten van een Rijksmonument leidt ertoe dat er minder middelen beschikbaar zijn voor het noodzakelijke onderhoud en instandhouding. 

Al met al is het van belang om vast te stellen dat circa 40.000 Rijksmonumenten in particulier eigendom een aparte categorie vormen die fiscaal anders moeten worden geduid. 

Een verbijzondering van de vermogensaanwas en of -winstbelasting voor Rijksmonumenten is een passende oplossing voor de bovengenoemde problemen. Zij is goed verdedigbaar in het licht van de begrenzing van Rijkswege door de registratie als Rijksmonument én het evidente algemeen belang bij het behoud van het culturele erfgoed in ons land. 

Vanzelfsprekend ben ik bereid om het een en ander nader toe te lichten. 

Prof. Dr. R.G.J. Westendorp, Voorzitter. 

Download de volledige brief

Wet werkelijk rendement box 3.  Meer lezen »

Scroll naar boven